5 2 2  Сэмбднэрийн жижиг үрлэгч машин
Энэхүү үрлэгч машин нь үрийг  тариалах мөрөнд тохиромжтой хэмжээгээр
суулгадаг учир хөдөлмөр зарцуулалт бага шаарддаг эдийн засгийн ач холбогдол
ихтэй. Тийм учраас бага хэмжээний талбайд сэмбднэрийн гар үрлэгч машин нь
хамгийн тохиромжтой юм.
- Үрийн нормыг тохируулахдаа 1000 үрийн жингээс хамааруулан үр унах зайг
тохируулж  үрийн хэмжээ, хоорондын зай, суух гүн зэргийг тохируулна.
- Ер нь үрийн нормыг тохируулахдаа онолын хувьд заасан үрлэгчийн зайнаас
хамааран дугуй нэг бүтэн эргэхэд унах үрийн хэмжээгээр тохируулна.
- Үрлэсний дараа булдах хэсэг байх бөгөөд үүнийг мөн үрлэгээний ажил эхлэхийн
өмнө шалгана. Дээрхи тохируулах ажлуудыг лекцийн өрөөнд хэд хэдэн удаа хийж
үрийн нормыг зөв тохируулсан эсэхийг нягтлан үзэж шалгана. 
(Зур.1  )
- Үүний дараа үрлэгчийг зөв тохируулсан эсэхээ ил талбайд явуулж дахин нягталж,
 үрлэгчийг тариалалтанд бэлэн болгох ажлыг гүйцэтгэнэ. 
( Зур. 2 ).
- Дээрхи ажлуудын дараа л талбайд тариалт хийхэд бэлэн болсон байна.  ( Зур. 3 ).
Abdrehen im HoersaatЗур. 1  Үрлэгч машины тохируулга
Teststrecke im FreilandЗур. 2  Тохируулсан нормоо ил талбайд шалгаж байна.
Aussaat im AgroparkЗур. 3  Ил талбайд тариалалт явуулхад
бэлэн болсон байна.
65dSaeMa, Bilder Frenz, Uebersetzung Otgontsetseg 2008 04 18, Web 2005 03 01
Буцах