3 5 3 2 1  Bgunvmjsy grnl K/eyve.; (1)
K/eyve.;sy bgunvmjsy grnl y, Tj;tytininay ejuglmgy; kjugynk dkj;kkys dklky hexlgunay yflff vt;t.mta 2004 kys 12 vgj; bgi gbrnlmmga hgbugglvgy. :gjggh hovytum dklky pejguyee;g;  tyt grlsy oj ;oyuoo;nau mevugvgy.Wggi;sy bt;ttltlnau Nym-jy-m hee;gvys hkcj ;th, hee;gvyggv  klr dklyk.
Versuchsflaeche Pej. 1 :evlsy evgluggmga yfhwfl; tj;tytininay ejuglmgy;        kjugynk dkj;kkys dklky hexlgunay yflff vt;t.m mejilgusy  he.nldgjee;  hgjeelvgy y,
Versuchsschema Hov. 1 Mejinlmsy domtw
Oyunaa beim Bonitieren Pej. 2   K/eyve.; mtb;tultl hnar dgaugg y,
Besucher Pej. 3  Klky elvsy pkxn; Gujk'gjk
;gh, tyt mejinlmsu opvty
Zusammenfassung Hov. 2  :ouytlm
73MArbO2, Uebersetzung Otgontsetseg, Web 2006 10 08
Dewgh