6 1 3   Ugydggmgj fbyf; u-jbgyggj 2003

                Kjxeelgux Ejgyxnbtu Dgpgjjguxgg


Ugydggmgj Qj-yw dklky mooyna utjuna ygj 2003 kys 8 vgj; Dg.gjggj 4
hkykunay tkvkejvsu
Bayern -Baden-Wuerttemberg utvty xnultlttj hnavty.
Ooyna hojtty; mt; ht; ht;ty gr gheauggj pkxnlr, mfbv hoyvyna ykukkys
dklky mooyna dkjleelglm bfy ;evlsy evglugg mooynau htjhty hg;uglgh
mglggj optr mgynlwvgy
.

Ganbaatar Neumeier
Kartoffeln Neumeier
Kartoffelsortierer Salatsortn Boeck
Pejguyee; pooy mglggv 1-3-j pejgu Neumeier- nay  mfbvys gr ghea ,
 4 Boeck vglgmys vkjmsy mgldga

Egruken NB Egurken NB Wasseruhr Briem Substrat Patzer
Pejguyee; pooy mglggv 1-2-j pejgu Stangl-nay ;evlsy evgluggmga ht.mtt fjufvm htbh,
3 Dkjkkreelguxnay evys mkkleej,   4 Weilheim ;gh,  Patzer-nay vedvmjgmggj 

BAYWA Pfatter
KliWaDu Baumgartner GM Muenchen Wochenmarkt Fs
Pejguyee; pooy mglggv 1-j pejgu  Baywa-;gh, ;evlsy evgluggys domttu;thooyna he;gl;gg
2 Baumgartner-nay gr ghea ;gh, Kliwadu vnvm-b
3 Muenchen ;gh, hoyvyvna ykukkys mkb pgh,  4 Freising ;gh, Baumgartner-nay he;gl;ggys lgyuee

Dewgh