6 1 5 1 Bgunvmj Ejgyxnbtu  Ynt;tjdg.gjggj ht.mtt
            fjufvm htbhty  ;th, ;evlsy evgluggmga
            mgynlwvgy y, 2005

"jkq :kk Qjtyw mooyna hgmgumga dklky Ejgyxnbtu ygj 06.08.2005- y;
Ynt;tjdg.gjggj ;evlsy evgluggmga yfhwfl; ht.mtt fjufvm htbh dklky
mfbvyna gr gheamga mgynlwvgy 
Ynt;tjdg.gj,; kajklwkkukkj 1800 ug ht.mtt fjufvm htbh hgj hexlgumga
bfy ;evlsy evgluggmga mgjnglgu;;gu Dn; ty; fjufvm htbh hejggux
bginy dklky vkjmlkux mfhffjfbrmta mgynlwvgy


:evlsy evgluggys yfhwfl; mfbvyna gr gheay mehga mevuga hee;vgy;
mgynlweelr dgayg


:evlsy evglugg dklky Dkj;kk - ys mehga Ejgyxnbtu 2004 ky; HGGNV -
nay Gujkdnklkunay vejueel,; bgunvmjnay grnl uoawtmutvty
. K;kk
mtj mooyna bgunvmjnay grlsu >gayimtqgys Btjutrlnay :tt; 
Vejueelnay Mjnav;kjq ;th, vgldgjm ;evlsy evgluggys mehga
mooyna bgjk-mnyu m-hynk bfy t;nay pgvunay oj giunay mglggj
dnxnhnau hovtr dgaugg


:gjggh pejguyee; H/dtjnay ;evlsy evgluggmga yfhwfl; ;th,
ht.mtt fjufvm htbhyna  gr gheay mglggj mk;kjhka  vtmutu;tl
mfjoolyt
.

Pumpe und Brunnen


    Pej. 1 :evlsy evgluggys evsu
                he;guyggv bgi tyunay
                ;gjglmgg
j ugjugr g.x
                dga


Duengereinspeisung


   Pej. 2   Inyuty dkj;kku >-jyelnay
                 ;ojbnay ;guee ;gjglmys
                 vg.ggj ;gbreelgy fux
                 dgaugg y,


Ernteflieger

  Pej. 3  Ht.mtt fjufvm htbh y, wgu
               guggjsy yfhwlffv iglmugglr
               ;klkk hkyku ht; ht;ty e;gg
               hejgglm hnayt Hejgglmsu
               fjufvm htbh hejggux bginys
               mevlgbrmga ugjggj hejggyg

Qualitätsdikussion
   Pej. 4   Ejygg dklky Ykcy H/d-j ygj hejggvgy
                fjufvm htbhyna xgygjnay mglggj
                zjnlwgr dgaugg y,

Sortierung  Pej. 5  Fjufvm htbhyna
               xgygjsu ugjggjgg
               htbrttu b-hgynkggj
               hnayt


Htj.tt mg dohty; nloo ;tlutjtyuoa bt;ttltl htjtumta dkl Nymtjytm
hee;gvys bgvm-jnay bgal hgzuggj ( Dn;yna mehga) hgjne  dnxyt oo
Buj Ejgyxnbtu mgy; ;ejmgazg hgjnelgh dklyk
.

83Bay2005a, Text Uranchimeg, Kjxeelgux Ejgyxnbtu Dgpgjjguxgg,, Bilder Frenz, Web Fz  2005 08 07

Dewgh