6 2 1  Vtltyut; Ugydgmsy gr ghea

Kjxeelgux Ejgyxnbtu Dgpgjjguxgg


Vtltyut ;th, tyt mgjnglgyunay ber y, Elggydggmjggv 150 km glvlgu;vgy.
Tyt htvtu y, mkb uklmkaukk g;nlhgy ytjmta
. Bgi tjmyttv ty; mfbv
hoyvyna ykukk fjufvm htbh lee.gy dgawgg mgj,;gu dgavgy dgayg
.
Mgjnglgyunay mgldga y, fjufy htbrttyna ugpgj yemunau hgbgjvgy
.
Ty; evsu kywuka tjhmtauttj hginr dkl;ku
. Mtt.tj hkldkk y,
Elggydggmjggv tyt hojmtl vgay kajklwkkukkj 2 wgu bginymga
;g.hnr dgar ty; njvty
.

Blick auf Lengeschleife    Pej. 1  Mgjnglgyunay  mgldga y, ytu mkb
                  uklsy hg.muga ;ttj kjinykHauptkanal
Kartoffeln im Staubeet
Pej. 2 Ukl evgluggys ve.guyggv Vtltyunau hgyugr dgavgy.
Pej. 3 Mfbvys mgldga.

Gurken Pflanze Moehrenbeet wird geflutet
Pej. 4  Delugjsy fjufvm htbhyna mgldga ty; mkb gx hkldku;klmka dgavgy
Pej. 5  Lee.gyu bfy gjnuggj evglr dgavgy Mnab exjggv hfjv bgi hoxmta
;gumgjivgy dgavgy


Hacken ist notwendig
Spritzen muss geuebt werden
Pej. 6  Hfjvnau mkumbkl vnajoolth htjtumta
Pej. 7  Ejugbgl hgbuggllsy gjug htbrtt  ynltt; klky mfjlnay
hkjmky ig.,rsy tvjtu bgi nh iggj;lgugmga dgavgy
 Ty; evggj dgugrsu mejinr optr dgayg 
.

Stall
Treber zur Fuetterung
Pej. 8  Ugydgmsy gr ghea vooyna xnultlnay oyttmta
             6 vgj; oyttyoo; dtlxttjm dgavgy 
.
Pej. 9  Ty; mtrttl dtl;tr dgaugg y,.

86MoGan,Kjxeelgux Ejgyxnbtu Dgpgjjguxgg,, Pejgu Frenz, Web Fz 2005 03 01
Dewgh