7 2 2  Bgjk-mnyunay v-bnygj
Kjxeelgux Ejgyxnbtu Dgpgjjguxgg
1999 kykkv 2002 kys hkkjky; 'jkq H-l,b dklky 'jkq Qj-yw ygj Bkyukl elvsy HGGNVejueelnay Bgjk-mnyunay mtyhnbmta hgbmjgy Bgjk-mnyunay v-bnygjsu pkhnky dgaueelvgy. Ty; kyklsy htvtu dklky 5 mfjlnay hoyvyna ykukk dklky rnbvnau Elggydggmgjm kjinh zyp dojnay pghee;ggv he;gl;gy g.gg; mooy ;ttjtt oynay dklky xgygjsy hgj,weelglm hna;tu. V-bnygjm
kjklwkuvk; uje''; he;ggu;;gu. :ouytlmty; k/emyee; dgv mevlgyg. Twtvm y, doh uje''ee; ffjv;nayhff ;ouytlmoo;nau mgynlweelyg. Tyt mgynlweelusu Bkyukl dklky U-jbgys mglee; hgbmjgy ;ouyth dfuff; hgbunay vgay uje''su iglugjeelyg.
EroeffnungMS Pej. 1 :t; -jfyhnalfux "jkq Dgk-a bgjk-mnyunay v-bnygjsu yttr dgaugg y,
Bewertung Einkauf Pej. 2  Oal;.tjltux Glmgyvoh he;gl;gr g.vgy domttu;thooy; xgygjsy oytlutt dux dgaugg y,
Grossmarkt UB Pej. 3  Elggydggmgj hkmk;  dgajlg;gu  Dgjv pgh
Gruppenbild Pej. 4  2001 ky; bgjk-mnyunay v-bnygjm kjklwkuvk;
Tomatengruppe Pej. 5 Bgjk-mnyunay v-bnygjm hgbunay vgay uje''ttj  iglugjvgy dgu Elggy lkkl,   inu he.wgvlgvgy dgavgy
91MarkSem, Bilder Frenz und Helm, Uebersestzung Uranchimeg, Web 2005 04  05
Dewgh