7 2 4 5   Øâåéöàðèéí Õºãæèë, õàìòûí àæèëëàãààíû                   àãåíòëàãààñ  òºìñíèé àìòàëãààò õóäàëäààã                       àíõ óäàà „Ìèíèé äýëã¿¿ð“, „Äàëàé Ýýæ“,                      „Ñêàé“ õóäàëäààíû òºâ¿¿äèéí òóñëàìæòàé                       õèéëýý.
Øâåéöàðèéí Õºãæèë, õàìòûí àæèëëàãààíû àãåíòëàã íü ýíý æèë Óëààíáààòàð õîòûí îéðîëöîî óñàëãààíû 3 òºðëèéí òåõíîëîãèéã àøèãëàí òºìñíèé ñàéí ÷àíàðûí ñîðòóóäûã òàðèàëàí òóðøëàà. Òýíä òàðèàëñàí òºìñèéã „Ìèíèé äýëã¿¿ð“, „Äàëàé Ýýæ“, „Ñêàé“ õóäàëäààíû òºâ¿¿äýýð õóäàëäààëæ áàéíà. Òºìñíèé àìòàëãààò õóäàëäààíû òàëààð äàðààõ çóðàãíóóäààñ õàðæ áîëîõ áºãººä öààøèä äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã Ìàãèñòðèéí àæèë Ãàíáààòàð áîëîí Øâåéöàðèéí Õºãæèë, õàìòûí àæèëëàãààíû àãåíòëàãèéí Óëààíáààòàð õîò äàõü òºëººëºã÷èéí ãàçðûí Âýá õóóäàñíû Ñóäàëãààíû àæëûí òàëààðõè öýñíýýñ àâíà óó.
Uebersicht Çóðàã. 1  Øâåéöàðèéí Õºãæèë, õàìòûí àæèëëàãààíû àãåíòëàã „Ìèíèé äýëã¿¿ð“ ñ¿ëæýýãýýð äàìæóóëàí  òºìñíèé àìòàëãààã õýðýãëýã÷äýä çîðèóëàí ÿâóóëëàà.
Testen Çóðàã. 2 Die zubereiteten Kartoffeln wurden mit verschiedenen Dipps angeboten
Dalai Eej Çóðàã. 3  „Äàëàé Ýýæ“ òºâä ÿâóóëñàí òºìñíèé õóäàëäàà
Shopping Center Çóðàã. 4  „Ñêàé“ õóäàëäààíû òºâä ÿâóóëñàí òºìñíèé õóäàëäàà
91SeDEZAe, Bilder Ganbaatar, Uebersetzung Ganbaatar 2005 12 03, Web Fz  2005 11 20
zurueck