5  Сургалтууд

5 1 Хичээлүүд
5 2 Дадлага
5 3 Компьютерийн сургалт
5 4
ХААИС-ийн дуслын усалгааны группд дадлага хийгч оюутнууд


59Lehre,Uebersetzung Otgantsetseg 2008 04 23,  Web 2006 08 24

Буцах