5 1  Сургалтууд

5 1 1 Герман хэлний хичээл
5 1 2 МУХААИС дээр хийгдсэн дуслын усалгааны онол болон дадлага
5 1 3 Дуслын усалгаатай нөхцөл дэх хүнсний ногооны үйлдвэрлэл
5 1 9 МУХААИС дээр зохиогдож буй герман хэлний эрчимжүүлсэн тусгай сургалт 2005/2006
5 1 10 МУХААИС дээр зохиогдож буй герман хэлний эрчимжүүлсэн тусгай сургалт 2006/2007
5 1 11МУХААИС дээр зохиогдож буй герман хэлний эрчимжүүлсэн тусгай сургалт 2007/2008

60VorlsgVert, Ubersetzung Otgontsetseg, Web 2008 01 09
Буцах