7 3  ¯çýñãýëýíã¿¿ä

7 3 1 ÌÓ-í ÕÀÀÈÑ-èéí 04 / 05 õè÷ýýëèéí øèíý æèëèéí íýýëò  
7 3 2 Àãðîòåõíèêèéí ¿çýñãýëýí
7 3 3 2005 îíä Ìþåõíýí õîòîä áîëñîí "Á Ó Ã À" ¿çýñãýëýí
7 3 4 ÌÓ-í ÕÀÀÈÑ-èéí 06 / 07 õè÷ýýëèéí øèíý æèëèéí íýýëò
7 3 5 Óëààíáààòàð õîòîä 09.29-10.06.06 õ¿ðòýë çîõèîí áàéãóóëàãäñàí
 "Íîãîîí äîëîî õîíîãóóä" ¿çýñãýëýí
7 3 6 Ausstellung Eroeffnung Akad. Jahr 07 / 08 MSUA UB

92AusstVert, Web 2007 09 11
Áóöàõ