7 3 2  Gujkm-hynk 2004 Kjxeelgux                  Ejgyxnbtu Dgpgjjguxgg
2004 ky; Elggydggmgjm Gujkm-hynknay optvutlty dklvky.  :evlsy evgluggys uje''syhgy ooy; ffjv;nay m-hynk dklky mejinlmsy oj ;oyu mgalguygvgy. Pkxn; bgi nh vkynjhkr dgavgy. "jkQ Xgy;bgy, BujK;utjtl bfy ;g;lgusyhgy kjklwvky. 
Zahlreiche Besucher Pej. 1 Optvutlty; bgi klky                 pkxn; kjklwvky 
Besucher Pej. 2 Pkxn; m-hynknay rnrnu          poalnau x nh vkynjhkr dgavgy
Dosatron Pej. 3  "jkQ Xgy;bgy,, Buj Bfyhmezg dklky BujK;utjtl
Die Gruppe Pej. 4 Buj K;utjtl ;g;lgusyhgymgaugg
93AusstAgroTec, Bilder Odgerel, Uebersetzung Uranchimeg, Web 2005 04 05
Dewgh