9 9 3 Тºмсний  сорох хүчний нөлөө нь түүний өсөлт хөгжилт, ургац, чанарò ¿ç¿¿ëýõ ñóäàëãàà

Энэ туршилтаараа төмсний "Витара","Эсприт" гэсэн сортуудыг янз бүрийн хуурайшилтын нөлөөнд ( ãÏà ) түүний өсөлт хөгжилт, ургац, чанарыг судлах болно. Туршилт нь тагтан дээр явагдаж буй бөгөөд ургамлууд нь борооны уснаас хамгаалагдсан болно. Усалгаа нь КЛИВАДУ хэмээх автомат программаар услагдана.  Усны хэмжээнүүд хөрсний хуурайшилтын зэргийг барьж байдаг. Туршилтын талаархи дэлгýрэнгүй мэдээллүүдийг  PDF-форматаар уншиж болно. Үүнд туршилтын арга зүйг оруулсан болно. Том  болон жижиг зургуудыг эндээс үзэж болно. Туршилтын усны хэрэглээний үр дүн тухай бүрт нь оруулж байх болно.

Ankeimen Зур. 1 Төмсний Витара сорт соёололтын үедээ (2006 04 06).
Vitara angekeimt Зур. 2  Сайн соёолсон Витара суулгахын өмнө (2006 04 18).
Toepfe fuellen Зур. 3 Хөрснийг өмнө нь бордож хольсон бөгөөд саванд хэмжèн хийж байна.  (2006 04 26).
Pfanzen Зур. 4  Төмснүүдийг саванд суулгасан бөгөөд, суух гүн нь 2-3 см  (2006 04 26).
Aufstellen Зур. 5 Суулгацтай савнуудыг тагтан дээр байрлуулсан (2006 04 27).
Aufgang Зур. 6 Төмснүүд нь 5-р сар гэхэд соёолов. Саванд Булмат-дижитал суулгаж вакум унтраалгатай холбов. (2006 05 14).
Auslitern Зур. 7  Усны хэмжээг   Кливаду-Удирдлагад өгөхийн тулд вариант бүрийн нэгж хугацаанд өгсөн уснû хэмжээг тооцон гаргаж өгсөн. (2006 05 25).
Angeschlossen
Çóð. 8 Óðãàìàë ñóóëãàñàí ñàâ á¿ðèéã òºìºð óòñàí òîðîîð áýõýëñýí áºãººä ýíý íü óðãàìàë óíàõààñ õàìãààëàõ áîëíî. (2006 05 29)
1. Juni Зур. 9 Төмсний өсөлт хөгжилт хурдан явагдаж байсан. Үүнд онцлîход Витара сорт 2006 оны 6.01 нд. 
28. Juni Зур. 10 Туршилтын ургамлууд 2006 оны 6.28 нд, баруун талын сорт Эсприт зүүн талынх нь Витара
12.Juli Зур. 11 Ургалтын үеийн байдал  2006 оны 07.12

98KartHpa, Bilder Fz, Ubersetzung Otgontsetseg, Web 2006 07 29
Áóöàõ